Xing-Jie Liang 2014 International Biophysics Congress