Pingyong Xu 2014 International Biophysics Congress