Yongmei Nie 2014 International Biophysics Congress