Qiaoling Yan 2014 International Biophysics Congress