Yan-Zhong Chang 2014 International Biophysics Congress