Huai-hu Chuang 2014 International Biophysics Congress