Jiajia Yang 2014 International Biophysics Congress