Shalmoli Bhattacharyya 2014 International Biophysics Congress