Jianping Ding 2014 International Biophysics Congress