Dongguang Yin 2014 International Biophysics Congress