Yan-Xia Jiang 2014 International Biophysics Congress