Yuequan Shen 2014 International Biophysics Congress