Youjiro Tamura 2014 International Biophysics Congress