Xiaoyan Wang 2014 International Biophysics Congress