Oral Presentation 2014 International Biophysics Congress

Live-cell synthesis of fluorescent semiconductor quantum dots: How to have cells do what they cannot do? (#72)

Dai-Wen Pang 1
  1. Wuhan Wniversity, Wuhan, China
Publish consent withheld
  1. Shu-Lin Liu, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Quan Tian, Hai-Su Zhao, Haibin Liu, En-Ze Sun, Geng Fu Xiao, Wanpo Zhang, Han-Zhong Wang, Dai-Wen Pang. Effectively and Efficiently Dissecting the Infection of Influenza Virus by Quantum-Dot-Based Single-Particle Tracking. ACS Nano 6(1)(2012)141-150.
  2. Ran Cui, Hui-Hui Liu, Hai-Yan Xie, Zhi-Ling Zhang, Yi-Ran Yang, Dai-Wen Pang, Zhi-Xiong Xie, Bei-Bei Chen, Bin Hu, Ping Shen. Living yeast cells as a controllable biosynthesizer for fluorescent quantum dots. Adv. Funct. Mater., 19(2009)2359-2364.
  3. Yong Li, Ran Cui, Peng Zhang, Bei-Bei Chen, Zhi-Quan Tian, Li Li, Bin Hu, Dai-Wen Pang, Zhi-Xiong Xie. Mechanism-Oriented Controllability of Intracellular Quantum Dots Formation: The Role of Glutathione Metabolic Pathway. ACS Nano, 7(3)(2013)2240-2248.
  4. Ling-Hong Xiong, Ran Cui, Zhi-Ling Zhang, Xu Yu, Zhi-Xiong Xie, Yun-Bo Shi, Dai-Wen Pang. Uniform Fluorescent Nanobioprobes for Pathogen Detection. ACS Nano, (2014), in press.
  5. Yi-Ping Gu, Ran Cui, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Xiong Xie, Dai-Wen Pang. Ultrasmall Near-Infrared Ag2Se Quantum Dots with Tunable Fluorescence for in Vivo Imaging. J. Am. Chem. Soc., 134(2012)79-82.
  6. Ran Cui, Yi-Ping Gu, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Xiong Xie, Zhi-Quan Tian, Dai-Wen Pang. Controllable synthesis of PbSe nanocubes in aqueous phase using a quasi-biosystem. J. Mater. Chem., 22(2012)3713-3716.
  7. Ran Cui, Ming-Xi Zhang, Zhi-Quan Tian, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang. Intermediate-dominated controllable biomimetic synthesis of gold nanoparticles in a quasi-biological system. Nanoscale, 2(2010)2120-2125.
  8. Ming-Xi Zhang, Ran Cui, Jing-Ya Zhao, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang. Synthesis of sub-5 nm Au–Ag alloy nanoparticles using bio-reducing agent in aqueous solution. J. Mater. Chem., 21(2011)17080-17082.
  9. Ming-Xi Zhang, Ran Cui, Zhi-Quan Tian, Zhi-Ling Zhang, Dai-Wen Pang. Kinetics-Controlled Formation of Gold Clusters Using a Quasi-Biological System. Adv. Funct. Mater., 20(21)(2010)3673-3677.