Chen-Yu Zhang 2014 International Biophysics Congress