Poster Presentation 2014 International Biophysics Congress

Structure of the YajR transporter suggests a transport mechanism based on the conserved motif (#620)

Daohua Jiang 1 , Yan Zhao 2 , Xianping Wang 2 , Junping Fan 2 , Jie Heng 2 , Xusheng Kang 2 , Xuejun C. Zhang 2
  1. School of Life Science and Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, China
  2. Institute of Biophysics ,Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Publish consent withheld