Poster Presentation 2014 International Biophysics Congress

Modeling the interplay between HIF-1a and p53 in hypoxia (#686)

Xiao-Peng Zhang 1 , Chun-Hong Zhou 1 , Feng Liu 1 , Wei Wang 1
  1. Nanjing University, Nanjing, China
Publish consent withheld