Poster Presentation 2014 International Biophysics Congress

Actin scaffolding assembly at center cave of isolation membrane drive autophagosomal membrane curvature formation (#463)

Na Mi 1 , Yang Chen 1 , Shuai Wang 2 , Mingkun Zhao 1 , Guang Yang 1 , Meisheng Ma 1 , Qian Su 3 , Sai Luo 1 , Jingwen Shi 1 , Di Shao 1 , Yufen Sun 1 , Yujie Sun 3 , Zhuchen Cheng 2 , Li Yu 1
  1. School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, China
  2. Center for Structural Biology, Tsinghua University, Haidian, Beijing, China
  3. Biodynamics Optical Imaging Center, Peking University, Beijing, China
Publish consent withheld